เมนูหลัก

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562

Urban and Regional Planning Academic Symposium 2019 (URPAS 2019)

หัวข้อ "ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ" (Wisdom for Smart Design)

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562

https://arch-info.msu.ac.th/URPAS2019/ 

https://joo.gl/k77Tp 

slotuntung slot untung