เมนูหลัก

บริษัท โอเทน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงาน ติดต่อได้ที่เบอร์ 0618179234

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314