เมนูหลัก

บริษัทไทยนรา จำจัด ขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0618179234

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314