เมนูหลัก

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าที่หน้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 72 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314