เมนูหลัก

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2562

IE NETWORK 2019

วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 26 เมษายน 2562

http://www.ie.eng.chula.ac.th/ienet2019/ 

https://www.facebook.com/ienet2019/ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314