เมนูหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

The 4th National RMUTR Conference and The 1st International RMUTR Conference

หัวข้อ "การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์, กรุงเเทพมหานคร

Deadline submission: 3 พฤษภาคม 2562

https://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/