เมนูหลัก

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมย่อยที่ 3 Communicative English in the 21st Century ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.20 น.

ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 64)

ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่หอประชุมประกายทอง
ภายในวันที่ 22–23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30–16.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิ้งก์ นะครับ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-news/220613101326.pdf

ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมฟรี.!!!. วันที่ 7 กค 65 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งใบตอบรับมาทาง เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทาง ๑. ส่งหนังสือยืนยันการเข้ารับการอบรมมายัง อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ.สระบุรี– หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์๖๗๐๐๐
โทร.๐๘๑ – ๘๗๙๑๔๗๘, ๐๕๖ - ๗๑๗๑๐๐
ช่องทาง ๒. Email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ช่องทาง ๓. โทรสารมาที่หมายเลข ๐๕๖ – ๗๑๗๑๕๑

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วประเทศ...เข้าร่วมอบรมฟรี.!!!. วันที่ 8 กค 65 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้งานตรวจสอบอาคาร หรือ ผู้ที่ถือใบ กว ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ/ภาคีวิศวกร/สามัญวิศวกร สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ต้องการต่อยอดแนวทางการขอใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร โดยวิทยากร 4ท่านจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 1.คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ถือใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.001/2550, 2 คุณรณรงค์ กระจ่างยศ ตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ถือใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.2753/2558 ,3คุณนิกร ตันสกุล ตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ถือใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.0412/2550 และ 4. คุณสมาน ขั้นชัยภูมิ ตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ถือใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.0668/2550 สนใจ ส่งใบตอบรับมาทาง เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทาง ๑. ส่งหนังสือยืนยันการเข้ารับการอบรมมายัง อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ.สระบุรี– หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์๖๗๐๐๐
โทร.๐๘๑ – ๘๗๙๑๔๗๘, ๐๕๖ - ๗๑๗๑๐๐
ช่องทาง ๒. Email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ช่องทาง ๓. โทรสารมาที่หมายเลข ๐๕๖ – ๗๑๗๑๕๑

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314