เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเอกสารที่แนบด้านล่าง หรือติดต่องานบริการการศึกษาคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314