เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
****************************************************************************************************
        25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
        โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ กรรมการ
          3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการได้ศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการตรวจ ประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีความมุ่งมั่น และมีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้เป็นอย่างดี

       วันศุกร์ ที่ 21 กรกฏาคม 2566 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ OBE โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ OBE ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบพันธุ์ปลานิล และหอยเชอรี่สีทอง ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ โดย นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอนุสรา เสนานุช นางสาว ชัญญ์รยา บุตรเชื้อ และ นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง ครูผู้ช่วย และนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ โดยมีวิชาเอกการประมง หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลานิล และหอยเชอรี่สีทอง

 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 2 
          กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล การดูแลต้นไม้
******************************************************************
          หัวข้อการอบรม
             บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล วิทยากรโดย อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส
             บรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
             ปฏิบัติการ ดูแลต้นไม้ กำจัดวัชพืช และบำรุงรักษาดิน เกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล 30 ไร่ นำโดย ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์

 

      วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาบูรพาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจาย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์แต่ละคณะ เพื่อแสดงความเคารพแก่ครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตใจที่ดีงาม มีความอ่อนน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

 

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com