เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าบุคลากร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมได้มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะ ได้แก่
     อาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน พ.ศ.2567
          อาจารย์สุทธิพงศ์ ยศสุวรรณ์ (อาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)
          นายวิทูล ทองเพชร (พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานคณบดี)
          นายจิรภัทร หาระชอน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดวิชาเอกการประมง)
*****************************************
     การแต่งตั้งประธานหลักสูตร ทดแทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยากร บัวทอง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต องอาจ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
*****************************************
     การมอบสวัสดิการบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
*****************************************
     การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านนวัตกรรม” โล่รางวัลดีเด่น “ด้านนวัตกรรม” มอบในชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะของเสียจากกระบวนการผลิตโกโก้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
          1.อาจารย์รัตนากร แสนทาพล
          2.อาจารย์สุวิมล เทียกทุม
          3.อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น


รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านชุมชนและพื้นที่” โล่รางวัลดีเด่น “ด้านชุมชนและพื้นที่” มอบในชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรตลอด ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์
          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
          2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร
          3.อาจารย์ธเนศ เรืองเดช
          4.อาจารย์นิรุต ขันทรี
          5.อาจารย์กฤษณา เกตุคำ


รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนละท้องถิ่น” โล่รางวัลดีเด่น “ด้านการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น” มอบในชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต แปรรูป และเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้งของมะขามสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์
          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์
          2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
          3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
          4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เทียกทุม
          5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน เรียงลาด


รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่” โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่” มอบให้แก่
          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย


รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา” โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา” และประกาศโฆษณา อนุสิทธิบัตร มอบให้แก่
          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสด


รางวัลการบริการวิชาการแก่สังคม โล่รางวัลการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น จากโครงการพัฒนากระบวนการทอผ้า และยกระดับผ้าแพรไส้ปลาไหลของกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบให้แก่ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
          โดย อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung