เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จากการแข่งขันจัดดอกไม้ “งานนวัตศิลป์ดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย” ในหัวข้อ “Photo Flower Booths” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ควบคุมทีมการแข่งขันโดย อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

 

กิจกรรมการเก็บเกี่ยวต้นกัญชงเพื่อผลิตเส้นใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และทีมวิจัย ร่วมเก็บเกี่ยวต้นกัญชงเพื่อผลิตเส้นใยกัญชง ภายใต้โครงการวิจัย “การผลิตกัญชงพืชทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม” ณ แปลงปลูกกัญชง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ได้จัดโครงการการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะให้กับบุคคลทั่วไป ที่สนใจและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานโลหะ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร ไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการได้ทำการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานจำนวน 3 สาขา คือ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ,สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 และสาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางมาเปิดโครงการ และกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการจัดโครงการการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสาขาช่างเชื่อมทิศ ระดับ 1 จำนวน 21 ท่าน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 20 ท่าน และสาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 ท่าน

 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหารคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ในคณะ
เเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล "PCRU Freshy Camp" ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
ทั้งนี้ ท่านคณบดีได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์ภายในคณะให้นักศึกษาได้รู้จักเบื่องต้นอีกด้วย

 

 

วันพฤหัสบดี ที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยในการจัดโครงการ มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีท่านอาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
2 เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ฝึกทักษะการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
3 เพื่อจัดทำร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com