เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การปลูกข้าวนาหว่าน”  ณ แปลงนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรเกษตรศาสตร์ อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
***************************************************************************************************************************
ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การปลูกข้าวนาหว่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการ
***************************************************************************************************************************
วันนี้มีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปลูกข้าวนาหว่าน จำนวนมาก เป็นการฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสมัครสมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเสริมสร้างประสบการณ์ ให้รู้จักทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานต่าง ๆสำเร็จตามเป้าหมาย ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป 

 

 

 

          วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการเครื่องมือตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านเครื่องมือเครื่องทดสอบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความรู้ความสามารถฉันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

 

       9 สิงหาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 5 จัดโครงการลานวัฒนธรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566” ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 50th Innvation Next Expo 2023 Think Global Work Local (นำท้องถิ่น สู่สากล) โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้

 

     คณาจารย์นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิด และ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ณ Souphanouvong University แขวงหลวงพระบาง  สปป.ลาว 

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com