เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

       วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามความถนัด ตามภารกิจ และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

 

      อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวิกรรมโยธา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง และห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานด้านโยธา พร้อมทั้งพัฒนาตนให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านงานวิศวกรรม พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในสังคม และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพด้านงานวิศวกรรมโยธา ต่อไป

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับรางวัลดังนี้
    การแข่งขันประดิษฐ์พวงมาลาดอกไม้สดแบบไทย รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวนันทิยา กรมศักดิ์
        นายเกรียงไกร ลาดเลา
        นายเจษฎากร จันเม้า
        นายธีรพันธ์ คำโสม
        นางสาวทิพาภรณ์ ผองคำ
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น
    การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นายสิทธิชัย ทิพย์ประเสริฐ
        นางสาวพิมพิศา ทีประติ้ว
        นางสาวนิพาดา บุตรา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์จิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
    การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นรับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวาริษา เถาเอี่ยม
        นางสาวอนุชษรา จันทร์หนู
        นายวีรเทพ แก้วตา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์สุภาพร บางใบ และอาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ คณาจารย์และน้องๆนักศึกษาของ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส้งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา) ในงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com