เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์
******************************************************************************************************************************
     วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
     ซึ่งโครงการนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง มีหัวข้อสำคัญดังนี้
      - ความรู้การจัดการฟาร์มแบบ Good farming management (GFM)
      - การทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก
      - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสมัยใหม่
     โดยโครงการได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาร่วมบรรยาย ดังนี้
          นายพรหมทัต สันทบ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
          นางสาวแพรวา ศรีสังข์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
          นางสาวทิพย์รัตน์ สรรพการ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        

 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 2 ณ แปลงใหญ่ไม้ผล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางมาเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
***********************
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล และพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ไม้ผลเป็นพื้นที่สำหรับทดลองการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาประยุกต์สร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตรถูกนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
***********************
โดยโครงการนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการพัฒนาพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักการของแปลงใหญ่ไม้ผล
3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการด้านการเกษตร

 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้งานเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ แก่ นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการใช้เครื่องจักรการผลิตแบบอัตโนมัติให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง CNC  และวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ณ อาคาร 18/5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้จัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com