เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

        ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 /2566
*****************************************
        วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าบุคลากร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ท่าน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่าน
   รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
        2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
        3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
        4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต องอาจ
        5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม
        6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร
        7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
   รายชื่อคณาจารย์ที่จบการศึกษา
        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย
        2.อาจารย์ ดร.นฤมล วันน้อย

 

          วันศุกร์ ที่6 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาเอกการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะบริการวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้เดินทางมาเยี่ยวชม พื่นที่การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยง BSF 

 

      วันที่ 11 กันยายน 2566 วิชาเอกการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตแมงโปรตีนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นการขยายผลการถ่ายทอดความรู้การผลิตแมลงโปรตีน ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) หรือเบโด้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ขยายผลโครงการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 10 จังหวัด โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นฐานเรียนรู้ในการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่
*****************************************
     ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
*****************************************
     ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตแมงโปรตีนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการ

 

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ และ อาจารย์ภัทราวุธ วงศ์ศักดิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ จากนั้นคณะผู้บริหารโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ได้บรรยายสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สายวิชาการ ให้กับอาจารย์ใหม่ได้รับทราบ 

 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการอบรมให้ความรู้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยกิจกรรม วันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 มีการให้ความรู้กิจ
กรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 3 การใช้ใส้เดือนกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมีอาจารย์จันจิรา โต๊ะขวัญแก้ว เป็นวิทยากร
และ กิจกรรมที่ 4 การใช้หนอนแมลงโปรตีนกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ เป็นวิทยากร

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com