เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรแบบผสมผสาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับความนุเคราะห์จาก นายไพรัตน์ ตะไบ ที่ปรึกษาโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง และอาจารย์ธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแบ่งพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ยุทโธปกรณ์และกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน และกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง มา ณ โอกาสนี้

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com