เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

      วันที่ 11 กันยายน 2566 วิชาเอกการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตแมงโปรตีนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นการขยายผลการถ่ายทอดความรู้การผลิตแมลงโปรตีน ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) หรือเบโด้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ขยายผลโครงการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 10 จังหวัด โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นฐานเรียนรู้ในการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่
*****************************************
     ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
*****************************************
     ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตแมงโปรตีนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการ

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com