เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การปลูกข้าวนาหว่าน”  ณ แปลงนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรเกษตรศาสตร์ อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
***************************************************************************************************************************
ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การปลูกข้าวนาหว่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการ
***************************************************************************************************************************
วันนี้มีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปลูกข้าวนาหว่าน จำนวนมาก เป็นการฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสมัครสมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเสริมสร้างประสบการณ์ ให้รู้จักทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานต่าง ๆสำเร็จตามเป้าหมาย ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป 

 

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com