เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

 

วันพฤหัสบดี ที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยในการจัดโครงการ มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีท่านอาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
2 เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ฝึกทักษะการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
3 เพื่อจัดทำร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung