เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg
   ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) ร่วมมือในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของ มรภ.พช. และการดำเนินงานของ สพภ. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง และให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้บริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ขยายผลออกไปในวงกว้าง และรวมไปถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป
******************************************************************************************************
CC ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์



email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung