เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

 ?? วันที่ 16 กันยายน 2565 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ???

***********************************************************************************
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การเลี้ยงปลาในนาข้าว” ??กิจกรรมดำนาปลูกข้าววันแม่ ณ แปลงทดลองทางการเกษตรและศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่นักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

************************************************************************************  
    โดยในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ การปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์
   โดยก่อนเริ่มกิจกรรมการดำนา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา ที่เพาะเองจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ในการศึกษา ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์เอราวัณ ชาญพหลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ต้นกล้าข้าวที่ใช้ปลูกในวันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมือง มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งถือว่าเป็นการดำนาในช่วงเดือน จากนั้นจะได้มีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2565 หรือช่วงวันพ่อแห่งชาติ
************************************************************************************  
   วันนี้มีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมกันดำนาปลูกข้าว จำนวนมาก เป็นการฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสมัครสมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเสริมสร้างประสบการณ์ ให้รู้จักทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานต่าง ๆสำเร็จตามเป้าหมาย ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป ???

คณบดี

นายเอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

7589143
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2061
9687
42968
7479361
263230
11223
7589143

Your IP: 44.200.136.171
2022-09-28 04:20

ผู้จัดทำเว็บไซต์


โทร.8315
email : ag.pcru@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314