เมนูหลัก

เอกสารให้ดาวน์โหลด

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_1134_288579542_525359869063029_8555120940055391850_n.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_1133_288147606_4905517356227268_6193001458776582321_n.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_1132_2.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_90_16777215_1039_142084.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_1038_142085.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_1037_1420866.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_998_84488859_2705586696194899_6590546956873891840_02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_744_3011256002.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_742_27112560.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_1025_1337511.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_745_IMG20171207100848.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_743_3011256001.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03
พิธีเปิด โครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “ฝายสร้างชีวิต ด้วยวิศวกรสังคม” บ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
*****************************************
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฝายน้ำสร้างชีวิต ด้วยวิศวกรสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชัชวาล เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ที่ บ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในพิธีเปิดมีการแสดงต้อนรับจากชุมชนบ้าน เสลียงแห้ง มีนายอำเภอเขาค้อให้การต้อนรับและมีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกดปุ่มเปิดแพรป้าย “ฝายสร้างชีวิต ด้วยวิศวกรสังคม”
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งจากโครงการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิต มีคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มเข็ง 3) มีงานทำ-มีอาชีพและ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย
อีกทั้งมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้นได้นำหลักการ ซึ่งใช้ชื่อว่า “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” (Social Engineer) ที่มีหลักการสอดคล้องกับทั้งศาสตร์ของพระราชาและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) นักคิด : ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ ผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
2) นักสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
3) นักประสานงาน : ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้
4) นวัตกร : ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐาน ข้อมูลชุมชน
จากเหตุผลความจำเป็นข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ นักคิด นักประสานงาน นักสื่อสารและนวัตกร เพื่อสังคมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติ ต่าง ๆ นำจุดเด่นที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาบูรณาการในการแก้ปัญหา อีกทั้งเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคมได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหา คุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา
4. เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.
วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ... Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการการป้องกันอัคคีภัย และการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชน
วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2565
ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วประเทศ...เข้าร่วมอบรมฟรี.!!!.... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

นายเอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

7622401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
917
14637
73604
7499305
240817
211503
7622401

Your IP: 3.229.117.123
2022-08-18 01:38

ผู้จัดทำเว็บไซต์


โทร.8315
email : ag.pcru@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314