เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันที่ 29-31 ม.ค. 65 บุคลากรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อ.เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.ปัญญา เทียนนาวา ผศ.ธงชัย เครือผือ อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ตตามมาตรฐานสากล (Manual Metal Arc Welding International Fillet Welder : ISO 9606-1) โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล TCIW (ATB 2)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมใจแสดงความยินดีกับอธิการบดีคนใหม่
*****************************************************************************************
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะทั้ง 5 และกองพัฒนานักศึกษา
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ผลการแข่งขัน ดังนี้
- ประกวดนางนพมาศ ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 คือ นางสาวพิชยดา บางทับ
- ประกวดการประดิษฐ์กระทง ได้รางวัลชนะเลิศที่ 1 คือ นายเจษฎากร จันเม้า และนายธีรพันธ์ คำโสม
งานกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ร่วมรับชมทางออนไลน์ส่งแรงใจแรงเชียร์ และช่วยให้การสนับสนุนในการประกวดในครั้งนี้ด้วยครับ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม พื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชและคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และดูงานกรอบการดำเนินงานกรอบที่ 2 การใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ห้องนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ 3 ฐานทรัพยากร

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com