เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 สำหรับวัยทำงาน ให้นักศึกษาชั้นปีที่3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com