เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com