เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน ภายใต้กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com