เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรแบบผสมผสาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับความนุเคราะห์จาก นายไพรัตน์ ตะไบ ที่ปรึกษาโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง และอาจารย์ธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแบ่งพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ยุทโธปกรณ์และกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน และกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง มา ณ โอกาสนี้

 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com