เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีท่านอาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับความนุเคราะห์จาก ท่าน อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้
          โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้
            - ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
            - เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            - เพื่อให้นักศึกษาใช้กระบวนการ คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
            - เพื่อให้มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการและในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะ
            - มีการนำผลการประเมินไปพัฒนา กระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com