เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและประกวดผลงานนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 และเข้าร่วมประกวด คัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และผลงานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (SIL) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โดยนางสาวณัฐธิดา ณรงค์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเสนอในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา ณรงค์ มา ณ โอกาสนี้ครับ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com