เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเชิดชูเกียรตินักศึกษาเรียนดี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
  - เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหา และสิ่งที่ได้รับแก่อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชานำประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
  - เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในสถานศึกษาจริง แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและรู้วิธีในการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา
  - เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com