เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์  ผศ.ดร.เอกชัย แสงโสดา อาจารย์ยุภา คำตะพล มาร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณท่านวิทยากร มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com