เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

       วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามความถนัด ตามภารกิจ และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com