เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

      อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวิกรรมโยธา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง และห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานด้านโยธา พร้อมทั้งพัฒนาตนให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านงานวิศวกรรม พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในสังคม และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพด้านงานวิศวกรรมโยธา ต่อไป

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com