เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับรางวัลดังนี้
    การแข่งขันประดิษฐ์พวงมาลาดอกไม้สดแบบไทย รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวนันทิยา กรมศักดิ์
        นายเกรียงไกร ลาดเลา
        นายเจษฎากร จันเม้า
        นายธีรพันธ์ คำโสม
        นางสาวทิพาภรณ์ ผองคำ
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น
    การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นายสิทธิชัย ทิพย์ประเสริฐ
        นางสาวพิมพิศา ทีประติ้ว
        นางสาวนิพาดา บุตรา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์จิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
    การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นรับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวาริษา เถาเอี่ยม
        นางสาวอนุชษรา จันทร์หนู
        นายวีรเทพ แก้วตา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์สุภาพร บางใบ และอาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ คณาจารย์และน้องๆนักศึกษาของ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มา ณ โอกาสนี้ 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com