เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

        ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส้งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา) ในงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com