เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

        ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com