เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

        ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งด้านครอบครัว อาชีพการงาน ทำงานด้วยความสุข เพื่อที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมสืบไป

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com