เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

      วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกิริยามารยาทที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในด้านมารยาทในสังคมไทย สามารถแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย ณ ห้อง LC402 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสโมสรนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยมีท่านอาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับความนุเคราะห์จาก ท่าน ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ดร.อัญ๙นา ศรีเรืองฤทธิ์ เป็นวิทยาการมาให้ความรู้เรื่อง “มารยาทไทย” และการใช้ถ้อยคำในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนักศึฏาาได้รับความรู้และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัย และใชีชีวิตประจำวัน อีกด้วย และช่วงท้ายโครงการ ได้มีการจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com