เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

       โดยในกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดี

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com