เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com