เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและประกวดผลงานนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566
มีประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรม "เครื่องไล่นกอัตโนมัติ" โดยพี่ธนพณ แซ่เจา และพี่สหัสวรรษ เหมเงิน สัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรับการคัดเลือกจะนำเสนอในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com