เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "เรื่องบัณฑิตกับการพัฒนาท้องถิ่น" จากนั้นมีการบรรยาย "เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาและการขอรับวุฒิการศึกษา" โดย อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยาย "เรื่องการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ การบรรยายเรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ และว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยาย "เรื่องขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร"
ภาคบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติและข้อมูลที่สำคัญที่บัณฑิตจะต้อง ปฏิบัติหลังจบการศึกษา และกระตุ้นให้บัณฑิตได้พัฒนาตนเพื่อเตรียม การประกอบอาชีพในอนาคต
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com