เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์ร่วมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริการวิชาการและการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัยในด้านต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com