เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

ค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเบิก(สาขานาสะอุ้ง) หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามความถนัด ตามภารกิจ และรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรู้จักการเสียสละแก่ส่วนรวม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาฯ จำนวน 60 คน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนาสะอุ้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยค่ายอาสาพัฒนาฯ นี้ ได้เข้าไปดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียน มอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของเล่น เป็นต้น ให้กับเด็ก ๆ ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาต้น อีกด้วย
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com