เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

   ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) ร่วมมือในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของ มรภ.พช. และการดำเนินงานของ สพภ. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง และให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้บริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ขยายผลออกไปในวงกว้าง และรวมไปถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป
******************************************************************************************************
CC ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com