เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรายได้และสวัสดิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเอกการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำพันธุ์ปลานิล มอบให้กับ อาจารย์ชนินทร์ บุตรคำโชติ รักษาการผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมนักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพ และโครงการอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com