เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ ต้นแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้กิจกรรม : แปลงต้นแบบจากพืชสมุนไพรและมะขาม กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ แปลงทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com