เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้จัดวิพากษ์หลักเทคโนโลยีบัณฑิต (ภายนอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่าเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com