เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูฯย์มะขามหวานเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ แปลงมะขามหวาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com