เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์มะขามหวานเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่ 4: การถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารจากมะขามหวาน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com